Get Adobe Flash player

Telewizja klubowa

MKS TV

Mikołajki CUP

Urodziny

POLSKA Damian Matusiak
Damian Matusiak
... kończy 27 lat
za 18 dni, 04. czerwiec 2021
(* 04.06.1994)
POLSKA Grzegorz Kiełkiewicz
Grzegorz Kiełkiewicz
... kończy 27 lat
za 22 dni, 08. czerwiec 2021
(* 08.06.1994)

Logowanie

Regulamin meczu MKS Ciechanów - MKS Polonia Warszawa 7.09.2013

3.09.2013
REGULAMIN IMPREZY - meczu piłki nożnej
wprowadza się poniższy regulamin sportowej imprezy - meczu piłki nożnej:

Rozdział I
Zakres obowiązywania

§ 1

1. Regulamin dotyczy wszystkich meczy piłki nożnej organizowanych przez MKS Ciechanów na terenie Stadionu Miejskiego usytuowanego w Ciechanowie, ul. 3-go Maja 7.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy, w tym postanowienia regulujące:
a. sposób organizacji imprezy;
b. obowiązki uczestników imprezy;
c. warunki uczestnictwa;
d. uprawnienia uczestników imprezy;
e. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem.

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Stadionu.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy– meczu piłki nożnej

§ 2

1.    Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2.    Umożliwienie uczestnictwa w imprezie leży w gestii organizatora, realizującego swoje uprawnienia za pośrednictwem osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i podlegli mu pracownicy służb porządkowych odpowiednio oznakowani w widoczny sposób. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusz Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służ i organów do tego uprawnionych. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę – mecze piłki nożnej tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia. Dopuszcza się udział w imprezie osoby nie posiadającej karty wstępu w przypadku umieszczenia jej na liście autoryzowanej przez władze klubu drużyny gości i posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość – przepis dotyczy kibiców drużyny przyjezdnej. Do zakupu kart wstępu, o których mowa w ust. 3 uprawnione są osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 są imienne i nie podlegają przekazaniu innej osobie lub odsprzedaży.

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy – meczu piłki nożnej

§ 3

1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora imprezy, służb porządkowych, służb informacyjnych lub stewardów imprezy dokument uprawniający do wejścia na stadion lub kartę kibica;
b. zajmować miejsce przeznaczone dla uczestników imprezy;
c. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
d. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika ds. bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
2.Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy imprezy przeprowadzanej na stadionie na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej zobowiązani są zajmować miejsca przez nich określone.

Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie – meczu piłki nożnej

§ 4

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie imiennego biletu wstępu ważnego tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby , której dane zostały w sposób trwały umieszczone na odwrotnej stronie  biletu.  
2. Zakazuje się wstępu na imprezę – mecze piłki nożnej osobie:
a. nie posiadającej ważnego dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie,
b. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez,
c. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub klubowy zakaz stadionowy,
d. odmawiającej poddania się czynnościom w zakresie: sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w razie podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie na imprezie zakazane jest na mocy niniejszego regulaminu lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
e. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką opiekuna;
h. której identyfikacja jest niemożliwa lub utrudniona z uwagi na jej wygląd lub zachowanie;
i. która posiada emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów rozgrywek, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej; eksponuje flagi, transparenty itp. niezgodne z właściwymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej lub Organizatora w tym zakresie;

3. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji osoby;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
c. wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać otwarcie wyjść ewakuacyjnych;
d. rzucania przedmiotami;
e. spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub psychotropowych;
f. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w sektorze rodzinnym, gdzie jest to zabronione;
h. używania środków pirotechnicznych itp.;
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu stadionu oraz niszczenia infrastruktury stadionu;
j. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
k. wnoszenia na teren imprezy jakichkolwiek napojów.

4. Zabrania się wnoszenia na stadion i posiadania na meczu:
a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, białej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania oraz parasoli o ostrym zakończeniu; Nie dotyczy to funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
d. wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy zwierząt bez zgody organizatora, w szczególności zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia, za wyjątkiem psów – przewodników;
e. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą organizatora;
g. butelek lub puszek, kubków, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
h. kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk za wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
i. urządzeń służących do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisu wydarzeń przez Internet za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych za zgodą organizatora;
j. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
k. przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji;

5. Zabrania się wstępu na teren lub na miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku, ogrodzenia, dachu stadionu, urządzeń oświetlenia stadionu, podestów telewizyjnych, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
Rozdział V
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

§ 5

1. Poprzez zakup biletu, karnetu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie meczu piłki nożnej uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, swoich danych osobowych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i mogą być udostępniane wyłącznie innym klubom piłkarskim uczestniczącym w rozgrywkach ligi zawodowej.

Rozdział VI
Uprawnienia uczestnika imprezy – meczu piłki nożnej

§ 6

1. Uczestnik imprezy ma prawo:
a. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostępnienia stadionu przez Organizatora do czasu zakończenia meczu;
b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem;
c. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e. korzystać z pomocy medycznej.

2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
a. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi (nie później niż 14 dni od zakończenia imprezy) informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
b. składania skarg i wniosków;
c. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Stadion z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 7

1. Wejście na teren stadionu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub regulaminu stadionu może zostać nałożony na uczestnika imprezy zakaz wstępu na imprezy organizowane na stadionie.
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji. Osobom takim nie przysługuje roszczenie z tytułu zwrotu kosztów zakupu kart wstępu na imprezę masową – mecz piłki nożnej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu;
b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
c. unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Stadion zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Regulamin imprezy – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 01.08.2013 roku.
6. Regulamin winien być udostępniony uczestnikom imprezy poprzez umieszczenie postanowień niniejszego regulaminu na stronie internetowej klubu www.mksciechanow.pl oraz poprzez rozplakatowanie przy bramach wejściowych na imprezę.

Klub

 

Miejski Klub Sportowy Ciechanów - klubem naszego miasta
W nazwie miejski, w domyśle wszystkich, którzy kochają piłkę nożną. Tak było przed laty, tak jest i teraz. A ludzi w Ciechanowie, którzy kochają piłkę nożną jest wielu...

 

Tabela

IV liga mazowiecka (północ) 2015/2016

# Zespół M PKT BR
1 MKS Przasnysz 16 36 46:14
2 Huragan Wołomin 16 35 47:21
3 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 16 34 32:9
4 KS Łomianki 16 30 25:16
5 Wisła II Płock 16 29 31:15
6 Mławianka Mława 16 29 24:15
7 Ostrovia Ostrów Mazowiecka 16 29 22:19
8 Bzura Chodaków (Sochaczew) 16 28 37:19
9 Bug Wyszków 16 24 21:21
10 Mazovia Mińsk Mazowiecki 16 21 30:27
11 Naprzód Skórzec 16 17 20:43
12 MKS Ciechanów 16 15 20:29
13 Czarni Węgrów 16 15 11:35
14 Korona Szydłowo 16 15 20:47
15 Wkra Bieżuń 16 10 13:27
16 Mazur Gostynin 16 10 15:44
17 Błękitni Gąbin 16 9 13:26

Wyszukaj